Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus
Aanmelden

In verband met een te lang oplopende wachttijd is op dit moment helaas een aanmeldstop van kracht.

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het aanmeldformulier. U kunt dit formulier hier downloaden en invullen of het telefonisch bij de praktijk opvragen. 

Controleer voordat u zich aanmeldt de actuele wachttijden.

Bescherming van uw persoonsgegevens (AVG)
Onze website en mailbox zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens voorzien van een SSL-certificicaat. Informatie uitgewisseld via de algemene mail is echter niet versleuteld. Mocht u voor uw aanmelding gebruik willen maken van versleutelde mail, dan kunt u dit telefonisch of via de algemene mail info@viedrus kenbaar maken.  U ontvangt dan een uitnodiging voor gebruikmaking van beveiligd mailverkeer en vervolgens kunt u uw aanmeldformulier dan via deze mail verzenden.

Voor meer informatie over ons privacyregelement verwijzen we u graag naar ons privacystatement.

Als u van te voren vragen of twijfels heeft over uw aanmelding, kunt u hiervoor terecht tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagmiddag tussen 12.00 en 12.45 uur via telefoonnummer:

0529-466313

Mocht dit tijdstip voor u niet gelegen zijn dan kunt een bericht achterlaten op onze voicemail en dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Voor verwijzers


Ga naar: contactformulier verwijzer


VERWIJSBRIEF

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als u de behandeling zelf wilt bekostigen is dit niet noodzakelijk. Van belang is dat op de verwijzing van de huisarts (het vermoeden van) een diagnose vermeld staat en dat aangegeven staat of hij/zij u verwijst voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ of voor een behandeling in de Specialische GGZ. Overleg dit van tevoren met uw huisarts. De huisarts kan ten alle tijde contact met ons opnemen om hierover te overleggen.

NA AANMELDING

Nadat uw aanmelding is ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging per telefoon of e-mail, met daarin vermeld de te verwachten wachttijd. Zodra u aan de beurt bent wordt contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.Tijdens dit intakegesprek zal een start gemaakt worden met het in kaart brengen van uw klachten. Tevens zal gevraagd worden naar uw verwachtingen van de behandeling, en zal beoordeeld worden of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod in de praktijk. Indien deze praktijk niet de aangewezen instelling voor u is, wordt met u besproken waarom een behandeling bij Viedrus niet passend is en wat mogelijke alternatieven kunnen zijn.

WERKWIJZE

Na de intakefase, die soms meer dan één gesprek in beslag kan nemen, zal samen met u gekeken worden hoe de behandeling verder verlopen zal. Er zullen doelen geformuleerd worden, en er zal een behandelplan worden gemaakt en met u doorgesproken. In het behandelplan staat de gestelde diagnose vermeld, de doelen voor behandeling en de behandelmethode die zal worden ingezet. Ook wordt u op de hoogte gesteld van eventuele alternatieve behandelwijzen.

Een afspraak duurt in de regel 45 minuten en de frequentie van de afspraken wordt in onderling overleg vastgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten. Tijdens de behandeling zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te bezien of de behandeling naar wens verloopt, en of het u helpt bij het behalen van uw doelen. Ook kunt u zelf ten allen tijde aangeven als u van mening bent dat er iets niet goed verloopt in de behandeling. Na de intakefase en na afronding van de behandeling zal, in overleg met u, een brief geschreven worden aan uw verwijzer waarin de voortgang beschreven staat.

UW NAASTEN
Indien gewenst kunnen uw naasten, zoals uw partner, bij de behandeling betrokken worden. U mag altijd iemand meenemen naar het intakegesprek (zonder vooroverleg) of u kunt met uw behandelaar bespreken of u iemand mee mag nemen naar een behandelgesprek. Indien uw behandelaar het voor uw behandeling relevant acht, kan hij/zij ook aan u het verzoek doen om een naaste mee te nemen naar de gesprekken.

SAMENWERKING MET UW HUISARTS EN ANDERE ZORGAANBIEDERS
Viedrus vindt het belangrijk om goed samen te werken met uw huisarts, waar het uw behandeling betreft. Uw huisarts is degene die u verwijst voor een diagnostisch onderzoek of behandeling bij Viedrus. Als na de intakefase een behandelplan is opgesteld zal verslag worden gedaan aan uw huisarts over de uitkomst van het diagnostisch proces (aard van de problematiek en gestelde diagnose) en de in te zetten behandeling. Bij afronding van de behandeling zal een rapportage aan uw huisarts verstuurd worden waarin de uitkomst van de behandeling vermeld staat, en eventuele aandachtspunten voor de navolgende periode. Indien nodig kan ook tussentijds overleg met uw huisarts plaatsvinden. Ook als tussentijds een bijstelling van het behandelplan plaatsvindt, vindt hierover een terugkoppeling plaats naar uw huisarts. Elk overleg met- of rapportage aan de huisarts vindt in overleg met u plaats.

Viedrus werkt ook samen met andere zorgaanbieders, waaronder een psychiater, fysiotherapeuten en psychomotore therapeuten. Indien nodig kunnen één of meerdere zorgaanbieders ingezet worden ter ondersteuning van uw behandeling bij Viedrus. Dit geschiedt altijd in overleg u en met uw huisarts.

Viedrus spant zich in om altijd de best passende plek te zoeken waar u behandeld kunt worden voor uw klachten. Mocht voor uw klachten een behandeling bij een andere GGZ-instelling beter op zijn plaats zijn, dan kan het zijn dat u, in overleg met uw huisarts, wordt doorverwezen naar deze instelling. Viedrus zal dan zorg dragen voor een goede inhoudelijk overdracht. U ontvang indien gewenst een kopie van deze inhoudelijk overdracht. Ook kan het zijn dat binnen Viedrus een transitie plaats vindt van de BasisGGZ naar de Specialistische GGZ. Deze transitie- en de consequenties hiervan, zullen altijd vooraf met u worden besproken.